Dina skattepengar betalar onödigt dyra hyreskontrakt

EK Debatt 2024-02-16 05:34
Marie Ericsson Drotte, gruppledare Lokalpartiet och ledamot i Socialnämnden

När det kommer till stora ekonomiska beslut, som att teckna långa hyreskontrakt, är det viktigt med transparens och att vi politiker får se de underlag som stödjer förvaltningens förslag till beslut.

Det handlar om hur dina skattepengar ska användas på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. De styrandes politiska beslut ska vara genomtänkta – även på lång sikt.

Anledningen till det här debattinlägget är att vi under det senaste mötet med socialnämnden (SN) i Strängnäs stod inför faktum att ge kommunens fastighetsbolag SFAB klartecken till att initiera en hyresförhandling med en stor fastighetsägare som valts ut gällande en ny lokal till hemtjänsten.

Bakgrunden till detta är kommunens byte av system för hemtjänsten från lagen om valfrihetssystem (LOV) till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Budet som låg på bordet var en hyreskostnad på 2 400 SEK/kvm/år och ett 10-årigt kontrakt. Alla kostnader var dessutom inte ens inkluderade.

I dag kostar hemtjänstens lokaler cirka 1 700 SEK/kvm/år i genomsnitt. Ökningen är en hyreshöjning per kvadratmeter på 40 procent i ett slag.

Argumenten som lades fram för att detta förslag skulle vara fördelaktigt var att det fanns samordningsfördelar med verksamheten hälsa- och sjukvård då önskan är att placera båda i Strängnäs på samma ställe.

Skillnaden mellan att hyra en 3 000 kvm stor lokal (som den totala ytan handlar om här) med en hyra på 1 700 kronor och 2 400 kronor i tio år är 51 miljoner mot 72 miljoner, alltså en skillnad på cirka 21 miljoner kronor på 10 år i dagens penningvärde.

Merkostnaden kan tyckas marginell utifrån perspektivet att socialnämnden omsätter cirka 900 miljoner kronor årligen. Men alla kostnader räknas. Speciellt som socialnämndens underskott för år 2023 troligen hamnar runt cirka 35 miljoner kronor och att socialförvaltningen aktivt arbetar med att spara.

Socialnämndens ansvar täcker många områden och vi ser en ökning av kostnader för barn och ungdomar som riskerar att hamna i de gängkriminellas händer. Så socialnämndens kostnader snarare ökar än minskar.

En fråga som man som skattebetalare och politiker också ställer sig är; hade kommunledningen kunnat göra en konsekvensanalys innan man sjösatte det nya LOU och väntat med övergången till 2027, när nuvarande hyreskontrakt går ut?

Och var inte en av anledningarna att byta från LOV till LOU att kommunens egen hemtjänst brottades med för höga kostnader?

Det finns anledning till att vara kritisk till det underlag som presenterades för nämnden.

Lokalpartiet (före detta Strängnäspartiet) lämnade tillsammans med Kristdemokraterna därför in ett yrkande om återremiss i ärendet där vi ville se vilka andra fastighetsägare som tillfrågats och vilka andra alternativ som har utretts.

Vår återremiss röstades ned. Förslaget som låg på bordet bifölls och röstades därmed igenom.

Låt oss hoppas att det är tuffa förhandlare i den kommande hyresförhandlingen.