KRävs det att Skolinspektionen hotar med sanktioner för att majoriteten ska agera?

Interpellation: Ställd till Catharina St Cyr (M)
ordförande för Barn- och utbildningsnämnden

KF 2023-11-20

Skolinspektionen har gjort en tillsyn i Mariefreds skola där de påpekar stora brister i verksamheten.

Skolinspektionen skriver följande:

”Det handlar om brister som att undervisning inte bedrivs av legitimerade och behöriga lärare samt hur undervisningen planeras och bedrivs för nyanlända elever. Det handlar också om arbetet med extra anpassningar och att identifiera, utreda och ge elever det särskilda stöd som de har rätt till. Vidare handlar det om arbetet med att arbeta strukturerat och uthålligt för att eleverna ska tillförsäkras en studiemiljö som präglas av trygghet och studiero. Slutligen finns brister i betygssättningen.”

Skolinspektionen förelägger sedan kommunen att vidta åtgärder senast 29 februari 2024 och hotar med ingripande sanktioner ifall kommunen misslyckas med detta.

Mot bakgrund av ovanstående ställer Strängnäspartiet följande frågor till majoriteten:

1. Har inte majoriteten känt till bristerna i verksamheten sedan tidigare?

a) Om ja, varför har inte kommunen klarat av att åtgärda bristerna i verksamheten?
b) Om nej, vad beror det på?


2. Kommer de åtgärder skolinspektionen förelägger kommunen att genomföras?

a) Om ja, varför krävs det att skolinspektionen hotar kommunen till att vidta åtgärder?


Vänligen

Lars Larsson
Oppositionsråd
Partiledare
Strängnäspartiet


SVAR:

Genom kunskap formar vi framtiden, därför sätter vi skolan högst!


Det övergripande målet är att alla barn och elever ges goda förutsättningar att må bra och klara skolan med goda resultat och vilja lära genom livet. Den politiska inriktningen för barn-och utbildningsnämnden syftar till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje individ har möjlighet att
blomstra och nå sin fulla potential. Att förbättra resultaten i grundskolan är en av Strängnäs kommuns viktigaste områden.


Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Därför har Strängnäs kommun en
pågående riktad insats i samverkan med Skolverket som syftar till att höja kvaliteten och öka kunskapsresultaten i våra grundskolor. Insatserna har ännu
inte fått full effekt och kommer att fortsätta. Samtliga nivåer i styrkekedjan deltar i insatsen.


Fråga 1:
Har inte majoriteten känt till bristerna i verksamheten sedan tidigare?
a) Om ja, varför har inte kommunen klarat av att åtgärdat bristerna i verksamheten?
b) Om nej, vad beror det på?


Svar:
Bristerna i verksamheten är kända. Det tar tid att åtgärda. Insatser pågår för att åtgärda det som återstår.


Fråga 2:
Kommer de åtgärder Skolinspektionen förelägger kommunen att genomföras?
a) Om ja, varför krävs det att Skolinspektionen hotar kommunen till att vidta åtgärder?


Svar:
Ja, åtgärderna kommer att genomföras.
a) Åtgärder pågår redan och kommer att genomföras och prioriteras utifrån tidplanen i Skolinspektionens rapport. Huvudmannens skolutvecklingsteam bistår skolan i arbetet med att åtgärda bristerna.


Catharina St Cyr (M)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden