Om yttrandefrihet, demokrati och debattklimat i kF

Interpellation från Strängnäspartiet i KF 2023-03-27
Ställd till kommunfullmäktiges ordförande Bodil Mellgren (S).

Det har kommit ett mejl till alla ledamöter i Kommunfullmäktige att det fr o m detta möte inte är tillåtet att hålla en muntlig presentation av sin interpellation eller motion i Kommunfullmäktige. Detta anser vi minskar lokaldemokratin genom att de som tittar på webbsändningarna då behöver läsa all dokumentation på kommunens webb för att få en helhetsbild. Dessutom kan ledamöterna i den muntliga presentationen lägga till saker som inte står i själva interpellationen eller motionen. Den möjligheten försvinner nu.

En förklaring till denna åtgärd är att ”arbetssättet inte stöds vare sig i tidigare eller nuvarande arbetsordning för Kommunfullmäktige.”

I kommunfullmäktiges arbetsordning står det att presidiets uppdrag är:

”Presidiet har utifrån ett fullmäktigeperspektiv det övergripande ansvaret för demokratifrågor. Presidiet ansvarar för att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen samt är remissinstans för demokratifrågor. Arbetet ska stärka fullmäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisationen samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattandet.”

Mina frågor är följande:

  1. På vilket sätt förbättrar denna åtgärd kommunfullmäktiges uppgift att utveckla lokaldemokratin och stärka fullmäktige som beslutande organ?
  2. Varför har inte detta inskränkande av ledamöternas möjlighet till muntliga presentationer av sina förslag föregåtts av en diskussion eller debatt med ledamöterna i KF, innan beslut fattats? Alla vi ledamöter är ju representanter för invånarna och med respekt för lokaldemokratin behöver vi förstå varför detta nya förhållningssätt är bättre för invånarnas insyn i politiken.

Med vänliga hälsningar
Marie Ericsson Drotte

Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Strängnäspartiet

SVAR:

1. Min uppgift som ordförande i kommunfullmäktige är att leda fullmäktiges arbete under mötet men också före och efter. Till min hjälp finns den av fullmäktige beslutade arbetsordningen. Den vidtagna åtgärden att inte ge tillfälle för muntlig presentation av motioner och interpellationer görs enbart i syfte att skapa mer utrymme för debatt, det som är meningen att motioner och interpellationer ska utmynna i.

Debatter, ett viktigt verktyg att föra ut politik och på så sätt medvetandegöra/involvera våra medborgare. Till allas vår hjälp, inklusive våra medborgare återfinns samtliga handlingar till kommunfullmäktiges möten tillgängliga på webben.

Fullmäktiges presidium har det övergripande ansvaret att utveckla demokratin vilket medför att alla förtroendevalda ska medverka i utvecklandet. Idag ges tillfälle via e-förslag, medborgarförslag, deltagande i olika råd med mera, men vi behöver ta nya tag kring samtalande, deltagande i olika forum, vilket jag utgår från att även Strängnäspartiet ställer sig positiv till. En utmaning är att alla medborgare kan uppleva delaktighet/inflytande i vår kommun.

2. Då detta arbetssätt inte är formaliserat, inte styrs av arbetsordningen valde jag att informera samtliga gruppledare med hänvisning till syftet (se ovan) om mitt beslut och med hänvisning att återkomma till undertecknad vid eventuella frågor.

Strängnäs, april 2023
Bodil Mellgren (S)
Ordförande kommunfullmäktige