Hur ser prioriteringarna ut när det gäller investeringar till byggnationer i kommunen?

Interpellation: Ställd till KSO Jacob Högfeldt (m)
KF 2023-11-20

Många byggen ska startas och planerar att startas av kommunen framöver. Det skulle behövas en prioritetsordning. Vi lever i osäkra tider och det skulle vara bra om majoriteten ville förklara vilket bygge de uppfattar är viktigast, vilket som kommer i andra hand, tredje hand o s v.

FRÅGA:
I vilken ordning prioriterar majoriteten byggena i kommunen?

Vänligen

Lars Larsson
Oppositionsråd
Partiledare
Strängnäspartiet

SVAR:
Kommunkoncernens investeringar i byggnationer bygger på den demografiska utvecklingen enligt den befolkningsprognos som uppdateras ett antal gånger per
år.

Kommunen prioriterar i första hand investeringar utifrån demografiskt betingade behov, investeringar som kan minska driftkostnaderna samt investeringar som säkrar värdet eller funktionalitet i redan gjorda investeringar eller verksamheter.

Nya investeringsriktlinjer är under framtagande där en prioriteringsmodell ingår för att underlätta de politiska besluten inför en ökande investeringstakt.

Jacob Högfeldt (M)
Kommunstyrelsens ordförande