SNabbrapport KF FEB 2024

Månadens fritidsinvestering

Virginia Skullman inkom med ett E-förslag om att göra om Thomasbadet till klättervägg och skateboardpool. Ett kreativt förslag, men vi får se vad Kommunstyrelsen säger om det. Kanske inte läge för nya investeringar just nu, med tanke på byggnationer av skolor, kommunhus osv.

 

Månadens Guldkant
Gunilla Sundquist lämnade in medborgarförslag om att byta namn på området Pakistan i Mariefred till det charmigare Guldkanten. Även detta ärende överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. Kan inte tänka mig att det skulle finnas något hinder för det. Men vi får se.

 

Månadens gratisladdning

Det blir gratis parkering i tre timmar vid laddstolparna i parkeringsgaraget i Resecentrum. Dock kostar det dygnsbiljett om man vill stå hela dagen. Ett medborgarförslag från Torbjörn Delving som gick igenom på månadens KF-möte.

Månadens nya bostadsområde
Vi kommer att få ett nytt bostadsområde på Tosterön. Bostadsrättsföreningen Träbyn – Knäroten och Kvannen, med ett riktigt trevligt koncept, där man ska bygga in den naturliga miljön. Det här är några punkter: ”Befintlig naturmark och biologisk mångfald sparas, träden är en del av arkitekturen och bostadens trädgård, gröna tak, småskalig träbebyggelse utgörs av anpassade volymer som placeras på pelare försiktigt in i naturen med minimala ingrepp i terrängen, osv”.  

 

Det man kan fundera över är hur trafiksituationen ser ut på Tosterön? Det byggs i hög hastighet, men hur tänker man att trafiken ska fungera framöver?

Månadens hållbarhetsfråga

Jag, Marie Ericsson Drotte (lok) arbetar för att hemlöshetsfrågan ska komma upp på agendan. Det är ett grundläggande mänskligt behov att ha en säng att sova i. Ingen ska behöva bo på gatan i Strängnäs kommun. Därför ville jag ha upp hemlöshet som en punkt i kommunens hållbarhetsstrategi. Jag yrkade därför på att ändra och lägga till en punkt:

  • arbeta för att förebygga hemlöshet, se till att vi har ett bra system för att fånga upp och ett spektrum av åtgärder för att hjälpa personer som har hamnat i olika typer av hemlöshet och införa metoden Bostad först.

Fakta som ligger till grund för mitt yrkande är en jämförelse med Nyköpings kommun.

I Nyköping med cirka 58.000 invånare finns det ett härbärge med 10 platser. Kvinnojouren i Nyköping har i samarbete med kommunen 3 jourlägenheter och Nyköping har nyligen infört metoden Bostad först med totalt 14 platser.

I Strängnäs kommun med cirka 38.000 invånare finns det inget härbärge. Kvinnojouren har inga jourlägenheter och i Strängnäs kommun har man inte infört metoden Bostad först.

Går man in i Kronofogdens kartläggning över avhysningar/vräkningar år 2023 så hade Nyköpings kommun 40 ansökningar och 13 verkställda beslut och i Strängnäs kommun hade man 42 ansökningar och 22 verkställda beslut.

Mitt yrkande röstades ner i Kommunfullmäktige. Men enligt Anders Härnbro (s) är dokumentet en bra plattform för fortsatt arbete. Jag hoppas verkligen det och att frågan tas på allvar i politikens fortsatta arbete. För mig är detta en hjärtefråga som ligger högst upp på min agenda. Vi behöver ett system som är hållbart där akut och annan typ av hemlöshet bemöts på ett bra och värdigt sätt.


Månadens styrdokument
Nu ändrar man i styrmodellen för Strängnäs kommun. Det nya är att nu kan även nämnderna ge särskilda uppdrag till förvaltningen som är avgränsade och tidsatta. Men de ska hållas till ”ett begränsat antal med beaktande av tillitsstyrning”. Undrar just vad detta innebär? Innebär det att nämnderna får fråga om saker, men inte undersöka saker som vi politiker anser inte fungerar?

För övrigt tycker vi i Lokalpartiet att styrdokumentet borde innehålla mätbara mål. Annars är det ju i princip bara ett bedömningsdokument.

Lars Larsson (lok) och Jan Rudengren (l) yrkade avslag till liggande förslag. Lokalpartiet och Liberalerna reserverade sig sedan också mot det bifallande beslutet.

Månadens resurseffektivitet eller?
Kommunen har beslutat om riktlinjer för klimatpåverkan och resurseffektivitet. Allt för att uppnå klimatneutralitet år 2040.

Man anser då att minska klimatpåverkan från byggprojekt inom kommunen är en viktig pusselbit i det arbetet. Men vad får det kosta extra i byggprocessen för att uppnå klimatmålet? Det var inte specificerat på något sätt.

För att kalla det resurseffektivt behövs även den ekonomiska aspekten.

Att kommunen arbetar efter riktlinjer är bra, men fördelar och nackdelar behöver som alltid diskuteras och tas fram innan beslut fattas. Och för att kunna göra det behövs utförliga och bra underlag.

Lars Larsson (lok) och Jan Rudengren (l) yrkade därför på återremiss, för att ta fram bättre underlag. Men det ursprungliga förslaget bifölls och vi i Lokalpartiet reserverade oss mot det tagna beslutet.

Månadens skyltfråga
Kommunfullmäktige biföll Björn Karlssons (sd) motion om att sätta upp varningsskyltar för vilt på sträckor där risken är stor för viltolyckor i kommunen.  

Månadens sagostund

Sverigedemokraterna med Björn Karlsson och Camilla Zetterström föreslog att kulturkontoret skulle få i uppdrag att undersöka om till exempel pensionärer skulle vara bra som sagoberättare för kommunens barn.

 

Motionen gick inte igenom med hänvisning till att verksamhet i linje med motionens syfte redan bedrivs.

 

Månadens demokratimotion

Björn Karlssons (sd) motion om att införa en motions- och interpellationsbank i kommunen gick igenom. Nu kommer du som medborgare kunna gå in banken, när den är upprättad, och se vilka motioner och interpellationer som lagts och av vilka personer/partier.

Ett steg framåt för demokratin i kommunen. Vi ser fram emot när den är på plats.

 

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte

Gruppledare

Lokalpartiet (fd Strängnäspartiet)