Snabbrapport KF MAJ 2024

För dig som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla dig informerad om lokalpolitiken i Strängnäs kommun.

Månadens sommarfråga

Jag, Marie Ericsson Drotte, (lok) ställde en fråga till ordförande i Teknik- och fritidsnämnden, Christine Gyllby (m) om hur restaurangverksamheten kommer att se ut på Visholmen i Strängnäs i sommar? Jag saknar de mysiga restaurangerna som var där för några somrar sedan. Tyckte det inte var så lyckat med bara foodtrucks, som det var förra året. Men svaret jag fick var att det finns plats för fyra stycken foodtrucks i sommar och att det är det som kommer att finnas på Visholmen i år.

Tråkigt, tycker i alla fall jag. Kanske dags för en motion om att införa restauranger där igen på sommaren och varför inte en eller flera permanenta restauranger matställen där, året om?! Vad tycker du?

Månadens vassaste debattinlägg

Sofia Könberg (l) stod för månadens bästa och vassaste debattinlägg när hon var uppe i talarstolen och pratade om sin interpellation angående Strängnäs kommuns arbete mot korruption och jäv.  

Svaren från KSO, Jacob Högfeldt (m), var flytande och tas verkligen detta ämne på allvar, kan man undra? Vi ska inte ha korruption och jäv i vår kommun. Vi får hoppas att riktigt bra och konkreta riktlinjer tas fram när de kommer uppdaterade i höst, enligt svar i ärendet.

Jag vill också tillägga att vi från Lokalpartiet har lämnat in en motion bland annat för att avpersonifiera ansökningshandlingar vid rekrytering. Vi hoppas den styrande majoriteten också kan tycka att det är ett bra förslag.

Månadens från jord till bord

Det gäller att tänka utanför ramarna. Det är våra idéer som skapar vår verklighet. Varför inte förena nytta med nöje och få våra unga att lära sig odla i tidig ålder. Det är bra för beredskapen i kommunen och ett spännande och roligt avbrott i den ordinarie utbildningen. Därför lade jag, Marie Ericsson Drotte (lok), en motion om att alla elever i mellanstadiet i kommunen någon gång under dessa år ska få möjlighet att odla potatis.

Du kan läsa hela min motion här.

Vad tycker du? Är detta ett bra förslag. Mejla gärna mig med dina åsikter: marie.ericssondrotte@strangnas.se

Månadens miljöförorening

Kanske månaden viktigaste interpellation ställde Ove Jansson (mp) till ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, Anders Härnbro (s) om PFAS föroreningar i Åkers Styckebruk.

Nu har flera olika uppgiftslämnare uppmärksammat oss i Miljöpartiet på att schaktmassor från Flygflottiljen F18 i Tullinge lagras i anslutning till den gamla bangården i Åkers styckebruk. Specifikt på den så kallade Rörgårdsdeponin.”

”2019-11-05 genomfördes på uppdrag av Trafikverket en detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Åkers Styckebruks Bangård i Strängnäs kommun. Undersökningen kom bland annat fram till följande i sin rapport: I grundvatten påvisades halter av PFAS12 ca 7 ggr högre än riktvärden för skydd av grundvatten som en resurs och ca 1,5 gånger högre än hälsobaserat riktvärde och riktvärden för skydd av ytvatten och skydd av våtmark.”

Med anledning av detta ställdes flera frågor om information och åtgärder från Miljöpartiet.

Vi ser fram emot svar på denna interpellation. Läs den i sin helhet här under ärende 7.

Månadens medborgarförslag om höga vattenflöden

Per Hildebrand ställde högst relevanta frågor om höga vattenflöden i kommunen. Han föreslog att kommunfullmäktige bör besluta:

  • att en utredning görs för att informera KF och invånarna om vilka platser som företag och privatpersoner har problem, eller riskerar att ha problem, med höga vattenflöden. Vattenflöden som innebär risk för översvämning som vattenfylld tomt eller/ och byggnad.
  • att genomförd utredning efterföljs av en plan för hur faktiska problem åtgärdas samt att förestående risker minimeras.

"Ingen åtgärd”, var svaret på hans förslag. Majoriteten hänvisade till revideringen av kommunens översiktsplan och att vintern 2023-2024 började Strängnäs kommun och Sevab arbeta med prioriterade dagvattenåtgärder.

Dock ska tilläggas, att när jag söker på Strängnäs kommuns hemsida efter ”prioriterade dagvattenåtgärder”, kan jag inte hitta något sådant dokument. Så var finns det? Jag kommer att efterforska detta och se om det motsvarar Pers funderingar och frågor.

Månadens förvirring

Ylva Binder (lok Åker) hade lämnat in ett medborgarförslag om vad man ska göra när medborgarförslag feltolkas.

Det är ju viktigt att medborgarförslagen tolkas rätt. Ylva föreslog bland annat att Kommunfullmäktige och förslagsställaren alltid ska vara överens, så att medborgarförslaget aldrig kan feltolkas.

Förslag till beslut var att avslå medborgarförslaget i enlighet med beskrivning nedan. Ett utdrag ur motivering:

”Utifrån att medborgarförslag är en väldigt formaliserad process ställs höga krav på att förslagsställare på ett tydligt sätt redogör för vilken åtgärd kommunen föreslås vidta. Det är inte möjligt att besluta om att alla ska vara överens om en tolkning inför ett beslut i kommunfullmäktige, detta skulle urholka den demokratiska principen.

Efter att ett medborgarförslag getts in är det inte möjligt att korrigera dess innehåll vilket medför att eventuella krav på ändringar från förslagsställaren gällande innehållet i förslaget inte kan tillmötesgås.”

Dock lade David Aronsson (v) in en väldigt klok protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet anser att det i alla ärenden (e-förslag, motioner) behöver ske en kontroll med förslagsställaren i början på handläggning för att säkerställa att det blir en relevant handläggning.”

Läs ärendet 10 i sin helhet här.

Nu försvinner dock ”medborgarförslag” och ersätts med ”e-förslag”. De är lättare att hantera, mindre formella och handläggare och förslagsställare kan diskutera innehåll om något är oklart.


Månadens längsta debatt

När ärendet med Årsredovisning 2023 kom upp började kvällens längsta debatt. Många var uppe i talarstolen. Här är några kommentarer:

Lokalpartiets partiledare Lars Larsson (lok) reagerade på att årets resultat för Strängnäs kommun var ett överskott på 7 %, vilket motsvarade 186.158.795 kronor. Kommunen är en förening som ska gå i princip jämt upp, menade han. Annars beskattar man kommuninvånarna för mycket. Kommunen ska inte gå med så här mycket överskott år efter år, påpekade Lars.

Kommunalråd Anders Härnbro (s), tyckte att man skulle tänka på framtiden och inte eftersträva 0-resultat, utan att kommunen ska ligga på ett överskottsmål på 4–5 % årligen.

Om ett överskott verkligen behövs, bör den posten ingå i bugeten, menar vi i Lokalpartiet, som en kommentar till uttalandet från Anders Härnbro (s).

Sofia Könberg (l) tyckte att mixtra med siffror och statistik var majoritetens paradgren. Hon tyckte också att kommunen skulle lägga mer pengar på skolan och inte på sommarkonserter.

Hannah Lindahl (c), var upprörd över att UFAS (ungdomar utan arbete eller studier) var så hög som 8 %. Där borde kommunen lägga in krafttag. Det bäddar för kriminalitet och utanförskap, menade hon.

Yvonne Knuutinen (v) tyckte majoriteten skulle ta itu med alla 288 områden som är konstaterat förorenade i kommunen. Dessutom finns det 196 områden som är oklassificerade och som borde undersökas. Se problemen och ta itu med dem, uppmanade hon, annars riskeras läckage, till i värsta fall, grundvattnet.

En akut fråga som man borde ta på största allvar kan också jag tycka. Varför inte lägga en prioritering på detta i nästa års budget hos MSN?

Månadens ”Har majoriteten ingen självinsikt?”

Mötets hetsigaste ärende blev när det skulle röstas om ansvarsfrihet för Barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Vi i Lokalpartiet yrkade på att BUN inte skulle få ansvarsfrihet. År efter år har den kommunala skolans resultat varit under all kritik. Nioklassare, med godkända betyg i alla ämnen, är i Strängnäs kommun under 60 %. Kommunrevisionen har nu satt ner foten och gör något så ovanligt som att för andra året i rad ge BUN en anmärkning. 2: a året i rad! Svårt att förstå att ambitionerna inte är högre. Vi har ju omvittnat stora problem med ungdomar i de här åldrarna och det är till just de här grupperna som stödet brister. År efter år!

Majoriteten menade att resultaten håller på att förbättras och att det tar tid att vända ett dåligt resultat. Men hallå, det var inte det som revisionen skrev, deras påpekande gällde specifika åtgärder som inte hade genomförts. Det tar inte tid, det är bara att bestämma sig för att göra.

Senaste åren har BUN, förutom kritiken från Kommunrevisionen, också fått kritik från Skolinspektionen – bland annat om "huvudmannaskapet" dvs hur de sköter sitt uppdrag att styra skolan – och nu senast har vi också sett den katastrofala rankingen för Strängnäs kommun när det gäller Sveriges barnvänligaste kommuner där vi hamnade på plats 222 av 290 i kategorin skola.

Vad mer behövs egentligen? Men majoriteten menade att årets anmärkning från Kommunrevisionen inte var relevant och röstade därför emot att godta den när fullmäktige röstade om den skulle godtas eller inte, på begäran från oppositionen. Majoriteten vann omröstningen som förväntat.

Lite ödmjukhet för BUN:s misslyckande eller självinsikt hade varit på sin plats från majoriteten. Hoppas de kan motivera sitt beslut inför alla elever som inte kommer vidare i sina liv för att de inte fått den utbildning de har rätt till.

Månadens tack

När det gällde ansvarsfrihet för Socialnämnden var jag, Marie Ericsson Drotte (lok) uppe i talarstolen och tackade Kommunrevisionen för det utomordentliga arbete de gjort med att göra en förstudie avseende kommunens arbete mot hedersrelaterat våld. Mycket viktigt då det framkom att kommunen saknar både ett övergripande arbete eller någon styrning avseende hedersrelaterat våld och förtryck.

Som ledamot i Socialnämnden vet jag att detta uppmärksammats i nämnden, men Kommunrevisionens påpekande är en stor hjälp i vårt fortsatta arbete i Socialnämnden.

 

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot KF
Lokalpartiet (fd Strängnäspartiet)