Flerårsplan 2025-2027_LOK + KD.pdf
 
Innehåll

SAMMANFATTNING
VÅR BUDGET FÖR 2025
FÖRDELAR OCH UTMANINGAR
BAKGRUND
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
KULTURNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
DRIFTBUDGETRAMAR FLERÅRSPLAN 2025–2027

Flerårsplan
2025–2027

JUNI 2024 I STRÄNGNÄS AV LOK OCH KD

Sammanfattning


Vi i Lokalpartiet och Kristdemokraterna i Strängnäs har i år en samverkan i en gemensam Flerårsplan 2025–2027.


För oss är högsta prioritet en stark och trygg kommun med en stark sammanhållning. Därför prioriterar vi en trygg och väl fungerande skola, där våra unga ges bra utbildning och stora förutsättningar att nå goda resultat.

Vi vill ha god tillgång till sjukvård, omsorg och goda förutsättningar för motion och fritidsaktiviteter. Det är grunden för hälsa och välbefinnande hos våra invånare.

Vi tror att kulturella aktiviteter, med ideella organisationer, utställningar, bibliotek och föreställningar, festivaler och aktiviteter för alla åldrar, främjar sammanhållningen och ökar tryggheten i kommunen.

Vi vill utveckla kommunen miljövänligt. Vi behöver se över kommunens infrastruktur, energiförsörjning, vatten- och avloppssystem. Genom att arbeta med återvinning, energieffektivitet och minskad klimatpåverkan, stärks miljöskydd och samhällets hållbarhet. Genom att göra hållbar utveckling till en del i kommunens ordinarie arbete, skapar vi en hållbarare kommun.

För att det ska kunna genomföras måste vi ha mätbara mål.

Strängnäs kommunala ekonomi ska vara sund, karaktäriseras av god ekonomisk hushållning och stor transparens i den ekonomiska redovisningen. Den kommunala budgeten bör vara i balans och karaktäriseras av stor försiktighet med skattemedel.

Därför föreslår vi en sänkning av kommunalskatten i Strängnäs kommun med 50 öre om året, åren 2025–2027 och med ett budgetöverskott per år på 2 %, i överensstämmelse med målet för god ekonomisk hushållning.

Vi vill styra medel från förvaltning till det kommunala kärnuppdraget; skola och omsorg.

Utvecklingen inom socialnämndens område och i vår kommunala grundskola, gör att vi lägger extra resurser på Kulturnämnden (KN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Socialnämnden (SN).

Våra beräkningar utgår ifrån budgetfördelningsmodellen (BFM) flerårsplan 2025–2027.

Vår budget för 2025


Kommunala tjänster och verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet. Kommunen ska stå för en trygg och välfungerande verksamhet. Därav den extra satsningen på det kommunala kärnuppdraget.

Vi stödjer den framtagna investeringsplanen.

Sammanfattning fördelning nämnder utifrån BFM:
Kommunfullmäktige (KF) ram som BFM.

Nämnder med ca 1 % sänkning av ram:
Kommunstyrelsen (KS) minus 2,5 miljoner kronor (mkr).
Teknik- och fritidsnämnden (TFN) minus 2,0 mkr.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) minus 0,5 mkr.

Ökning av ram för nämnderna:
KN budget ökas med 8 mkr.
SN budget ökas med 37 mkr.
BUN budget ökas med 75 mkr.

Fördelar och utmaningar

Fördelar:

 • Närheten till Stor-Stockholm.
 • Låga kommunala kostnader. Inga krisande industrier eller utanförskapsområden.
 • Kommunens geografi, hög boendekvalitet.
 • Intressant kommun för inflyttning, särskilt för barnfamiljer.

Utmaningar:

 • Höja kvaliteten i den kommunala grundskolan.
 • Osäker ekonomisk utveckling.
 • Andelen äldre i befolkningen ökar.
 • Öka kvaliteten i omsorgen och äldrevården.
 • • Stora kostnader för kommunens nya byggen. Skuldsättningen ökar. Mätt per invånare stiger skuldsättningen till över 100.000 SEK.
 • En ökande korruption och välfärdsbrott.
 • Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft.

Bakgrund


Pandemin innebar bl. a. omfattande statsbidrag och fleråriga kommunala överskott, vilket grundlade kommunens idag mycket goda ekonomi. De senaste årens lågkonjunktur och hög inflation har inte nämnvärt påverkat detta.

Med vissa förbehåll prognostiserar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en starkare konjunktur efter 2025.

Effekten av skatteunderlagets relativt snabba tillväxt, statsbidrag och att majoriteten (M + S) inte har balanserat kommunens intäkter mot dess kostnader, har gett oss dagens situation. Därför föreslår vi en skattesänkning 2025 om 50 öre, 2026 om 50 öre och även 2027 en sänkning om 50 öre. Då skulle vi efter 3 år ha ett skatteuttag på 31 kr.

Detta kan även vara en fördel att förbereda kommunen för en inte omöjlig höjning av skatten till regionen.

Kommunfullmäktige (KF)

Invånarnas inflytande är avgörande för demokratin. I fullmäktige samlas väljarnas representanter och de fungerar som beställare mot förvaltningens utförare.

En viktig del i demokratiarbetet är politikens nära kontakt med förvaltningen och invånarna genom olika samtalsformer och aktiviteter för att fånga upp invånarnas röster.

Vi vill:

 • främja demokratiarbetet genom att öppna upp förvaltningen och göra den mer tillgänglig för både invånare och politiker.
 • öka förvaltningens effektivitet genom att införa mätbara mål i alla nämnder.

Kommunfullmäktige samma ram som i BFM.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunen är en serviceorganisation, som är till för invånarna. Därför är en öppen kommun som är lättillgänglig för invånarna viktig.

Vi vill:

 • ge kollektivtrafiken förstärkning, både vad gäller antal linjer och turtäthet, och subventionera resor under lågtrafik.

 • effektivisera och ”slimma” kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen minskas med ca 1 %, 2,5 mkr, jämfört med BFM. En minskning vi anser kan hanteras inom verksamheten.

Teknik- och fritidsnämnden (TFN)

Vi vill:

 • främja cyklandet i kommunen. Att cykla är en bra vardagsmotion. Det minskar sjukfrånvaron och stärker folkhälsan. Därför vill vi se fler cykelbanor i kommunen och prioritera att länka samman dem i våra tätorter och i möjligaste mån även bygga fler cykelbanor mellan kommundelarna.
 • ta fram en rekreationsstrategi och lägga mer fokus på besöksnäringen i hela kommunen och på att göra våra tätorter vackra med inbjudande infarter.
 • se över väghållningen i kommunen.
 • skapa större möjligheter att tanka biogas och vätgas i kommunen och skapa förutsättningar för att fler laddstolpar kan installeras av olika privata intressenter.
 • underlätta för en hållbar omställning genom olika initiativ i klimatfonden, montage av solpaneler på kommunala och övriga fastigheter och att förbereda el-systemet, så att sådana överföringar är möjliga överallt.

Teknik- och fritidsnämnden minskas med ca 1 %, 2,0 mkr jämfört med BFM.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN)

Vi vill:

 • vårda Strängnäs kommun som en vacker plats och förstärka dess fina värden när det gäller natur, kultur, historia och arkitektur.
 • arbeta för en samhällsutveckling i Strängnäs kommun där expansion sker i samverkan med grundläggande kommunal service.
 • värna vatten, jordbruk och bra boendemiljöer.
 • se till att kritisk och långsiktig samhällsbyggnad sker efter noggranna risk- och konsekvensanalyser och i enlighet med lagar och förordningar.
 • ta fram ett åtgärdsprogram för alla förorenade områden, både klassificerade och oklassificerade.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minus ca 1 %, 0,5 mkr jämfört med BFM.


Kulturnämnden (KN)

Vi vill:

 • satsa på Kulturnämnden och prioritera kommunens arbete med ungdomar. Det är bra för hela samhället att våra ungdomar mår bra och har en trygg miljö att leva och verka i.
 • stärka de befintliga fritidsgårdarnas arbete och även öppna en fritidsgård i Stallarholmen. Fritidsgårdarna ska vara öppna så mycket som möjligt, även under skollov.
 • förutom fritidsverksamheten för ungdomar, arbeta för ökad vuxennärvaro och utökat samarbete med olika organisationer i syftet att stärka civilsamhället: skolan, Arbetsförmedlingen, Suicide zero, socialkontoret och kommunens näringsliv.
 • måna om våra bibliotek och filialerna i Stallarholmen, Mariefred och Åker. De är viktiga för kulturen och demokratin.
 • satsa på ett levande kulturliv och en stor kulturscen.
 • satsa på Kulturskolans verksamhet och utöka den även till våra kommundelar. Dessutom vill vi subventionera avgifterna för eleverna för att ge så många som möjligt tillgång till denna viktiga verksamhet.

Kulturnämndens budget ökas med 8 mkr.

Socialnämnden (SN)

Vi vill:

 • ge omsorgspersonal bättre arbetsvillkor och kontinuerlig kompetensutveckling för att behålla personal och kunna rekrytera kompetenta medarbetare.
 • ha en nollvision för hemlöshet i kommunen. För att uppnå det målet vill vi bland annat starta ett härbärge i samarbete med någon frivilligorganisation, exempelvis Stadsmissionen, och även införa metoden Bostad Först.
 • bygga enkla och billiga bostäder för ekonomiskt svaga grupper som ensamstående föräldrar, ungdomar, pensionärer och hemlösa.• noga följa upp effekterna av att majoriteten bestämt att LOV (Lagen Om Valfrihet) inte längre ska tillämpas efter 2025 inom hemtjänsten.
 • Ge socialtjänsten årliga ”öronmärkta” projektpengar för att utveckla ett förebyggande arbete för omhändertagande av äldre.
 • starta ett allaktivitetshus i centralt läge för gemensamma aktiviteter för unga och äldre att mötas i.
 • bygga upp strategier och kunskap inom förvaltningen, socialtjänsten och i samarbete med till exempel frivilligorganisationer, som kvinnojouren, för att bemöta och hjälpa människor som lever i hederskontext.
 • främja ett tryggare samhälle genom att arbeta med åtgärder för att förhindra och minska kriminalitet hos framförallt barn och unga. Vi ökar också tryggheten genom att ta tillvara på styrkan som finns i vårt civilsamhälle.

Socialnämndens budget ökas med 37 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Bra skolor och utbildning är avgörande för individen själv och för att samhället ska fungera bra. När kommunen misslyckas med skolan, blir kostnaden för individen och samhället mångdubbelt högre än kostnaden för att lösa problemen när de uppstått.

Vi vill:

 • efter kommunrevisorernas larm om att barn med behov av stöd inte får det stöd de enligt lag ska ha genomföra betydligt bättre åtgärder för att åstadkomma bestående förbättringar.
 •  fånga upp elever med svårigheter och sätta in åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt i förskolan för att komma tillrätta med saker som inte fungerar och hjälpa. Det grundar för en bra fortsatt skolgång.
 • minska den administrativa bördan för rektorerna och lärarna.
 • att rektorerna ska utöva ett starkt, tydligt och närvarande ledarskap på sina skolor.
 • att rektorer, lärare och elever arbetar med att förbättra tryggheten och respekten för varandra och därmed motverka ungdomsbrottslighet.
 • tänka nytt för att stärka elevernas lärande och utveckling.
 • arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling av lärarna.
 • att skolan alltid ska erbjuda stöd och resurser till elevernas hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt. Elevhälsan och hur eleverna mår är avgörande för fungerande skolor.
 •  integrera hållbarhetsfrågor i skolans verksamhet genom miljövänliga rutiner och projekt som ökar elevernas kunnande i miljöfrågor.
 • sträva efter att skapa en nära samverkan och stärka samarbetet mellan skolan, föräldrar, politiker och lokalsamhället.
 • ta hänsyn till våra skolors speciella behov och skapa en stark och inkluderande kultur i skolan som gör att eleverna trivs och lättare klarar sin skolgång.

Barn- och utbildningsnämndens budget ökas med 75 mkr.