Kommer risk- och konsekvensanalyser att tas fram för de båda alternativa reservvattentäkterna Gorsingeområdet och Oknö i
Strängnäs kommun?

INTERPELLATION Kommunfullmäktige Strängnäs 2024-06-17
Ställd till Kommunalråd Anders Härnbro (s)

Att Strängnäs kommuns invånare har tillgång till vatten av bra kvalitet i händelse av kris är en överlevnadsfråga och ett viktigt framtidsbeslut för kommande generationer. Därför anser vi i Lokalpartiet att det är av högsta prioritet att rätt beslut fattas i denna fråga. Och för det behövs det ordentliga konsekvensanalyser, som belyser såväl miljömässiga risker som samhällsekonomiska konsekvenser.

Nackdelar med att förlägga reservvattentäkten till Gorsingeområdet (som nu planeras) är som vi ser det:
  • Stor risk för att miljöfarligt avfall som tex oljespill, hydrauloljeläckage och salt vid snöröjning infiltrerar grundvattnet, när det körs transporter odyl i området, som man aldrig med säkerhet kan garantera är riskfritt.
  • Det finns risk för att utsläpp från avloppsreningsverket som ligger i området kommer ut i reservvattentäkten i händelse av översvämningar.
  • Jordbruk som idag bedrivs i området kommer att behöva stängas ner. Det är precis tvärtemot vår uppfattning om att gynna jordbrukarna i vår kommun för att säkra livsmedelsförsörjningen ur ett beredskapsperspektiv.
Med hänsyn till ovanstående punkter, ser vi det som extra viktigt att utreda alternativen ordentligt.

Vi ställer därför följande fråga:
  • Kommer kommunen, alternativt Sevab, att göra en ordentlig, aktuell och oberoende utredning med jämförande konsekvens- och riskanalyser för båda alternativen till reservvattentäkt, när det gäller vattenkvalitet, miljö och ekonomiska kostnadskalkyler innan beslut tas?

Vänligen
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Lokalpartiet