Snabbrapport KF JUNI 2024

För dig som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla dig informerad om lokalpolitiken i Strängnäs kommun.

Månadens extradebatt

Som sommaravslutning för lokalpolitiken var det en extradebatt, innan det ordinarie mötet, i kommunfullmäktige i juni.  

 ”Vilket samhälle vill vi vara?” löd rubriken på den allmänpolitiska debatten. Mycket sades från alla partier, utom Liberalerna som inte var på plats denna gång, på någon av sina två stolar. De hade olyckligt förhinder. Tråkigt då Sofia Könberg (l) alltid steppar upp debatten med sina genomtänkta och skarpa inlägg.  

Lars Larsson (lok) lyfte skolan som en mycket viktig byggsten i samhällsbygget. ”En bra skola är grunden till allt”, blev slutklämmen på anförandet. (se hela i filmen på vår sajt).  

Mia Nerby (c) ville ha ”ett tryggt, säkert och vänligt Strängnäs”.  

Vänsterns Yvonne Knuutinen tyckte det var viktigt att ge alla barn och ungdomar möjlighet att få göra sin röst hörd.  

Cecilia Siösteen (kd) ville ha en ljus framtid för vår kommun med mer respekt för varandra, goda värderingar och mer vuxennärvaro i samhället. Och hon avslutade sitt anförande med att tycka att denna extra debatt var i princip samma som skulle komma sedan på det ordinarie mötet under punkten Flerårsplanen. Något jag kan instämma i. Det blev lite kaka på kaka, även om ämnet är mycket viktigt.  

Kommunstyrelsens ordförande, KSO, Jacob Högfeldt (m) och kommunalråd Anders Härnbro (s) sade inget speciellt anmärkningsvärt under denna debatten.  

Månadens urspårning

Det mest anmärkningsvärda under den allmänpolitiska debatten var Nasra Alis (s) tre skarpa debattinlägg om Sverigedemokraternas ”trollfabrik”, med hänvisning till TV4:s Kalla Fakta.  

Hon anklagade Björn Karlsson (sd) och de lokala Sverigedemokraterna för att stötta ”hat och hot” med den påstådda trollfabriken och ville att han skulle ta avstånd från detta.  

Björn Karlsson (sd) menade att det inte fanns bevis för anklagelserna och att de självklart tog avstånd från allt ”hat och hot”.  

Visst är det viktigt att ”hat och hot inte ska förekomma i den politiska debatten. Det håller nog de allra flesta med om. Därför hade ett inlägg i debatten varit relevant, men att anklaga Björn Karlsson (sd) i hela tre debattinlägg gjorde stämningen olustig i salen.  

Efter att ha sett TV4:s program kan jag tycka att det är ett riktigt lågvattenmärke för kanalens journalistik. Relevant hade varit om man hade infiltrerat samtliga partier och tagit fram det man hittade hos alla (på samma sätt som när man letade droger på alla riksdagskanslier).  

Som Björn Karlsson (sd) avslutade, är det något parti som har fått utstå ”hat och hot”, så är det just Sverigedemokraterna.  

Tanken var att den allmänpolitiska debatten skulle handla om invånarna och deras väl och ve – inte om oss politiker. 

Månadens skolfråga

Interpellationen från Mia Nerby (c), ställd till KSO, Jacob Högfeldt (m) om förutsättningar och konsekvenser för ny skola i Läggesta var intressant och högaktuell. Hon undrade också vad det var för skillnad på bildningspaviljonger och skolbaracker? 

Jacob Högfeldt (m) menade att de skolbaracker som nu var på plats vid Mariefredsskolan skulle bytas ut mot mer ändamålsenliga bildningspaviljonger då de extra som fanns på plats inte har fungerat bra. Han tillade också att den nya skolan i Läggesta flyttas fram ytterligare och planeras stå klar 2027–2028. Fram till dess ska allt förberedas, så mycket det bara går. När bygget ska sättas igång ska det bara vara att trycka på knappen, enligt Jacob.

Månadens giftigaste

En av de kanske viktigaste miljöfrågorna är vad vi gör med alla våra giftförorenade områden i kommunen. Miljöpartiets Ove Jansson, ställde frågor om PFAS och specifikt om PFAS-föroreningar i Åkers Styckebruk.  

Här är ett utdrag från svaret från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Härnbro (s):  

För att utreda källan till PFAS-föroreningarna som redovisas i rapporten har kommunen varit i kontakt med Åkers Sweden. Åkers Sweden har anlitat en konsult för att utforma en provtagningsplan för deras deponi, med provtagningen planerad att starta efter sommaren. 

När det gäller utredningen av förekomsten och riskerna av PFAS-föroreningar i Rörgårdsdeponin, Bergaån, Visnaren, Rocksta å och Marielundsfjärden, utför miljöenheten för närvarande ingen egeninitierad tillsyn av misstänkt förorenade områden.” 

En positiv sak, som även kom ut från svaret, var att den 15 maj i år fick Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden information om behovet av en strategi för förorenade områden. Vi hoppas att den kommer på plats inom kort framtid.  

”Med en strategi för arbetet med förorenade områden kan Strängnäs kommun bättre skydda invånarnas hälsa och miljön. Strategin innebär att kommunen kan följa nationella mål och tillsynsstrategier, genomföra nödvändiga ansvars- och behovsutredningar och prioritera insatser baserat på risk snarare än exploatering. Med nämndens stöd och rätt resurser kan kommunen säkerställa att de mest förorenade områdena åtgärdas först, vilket långsiktigt bidrar till en giftfri miljö.” 

Månadens aktivaste motionärer

Lokalpartiet hade denna månaden tre stycken motioner och interpellationer på agendan. En av dessa tillsammans med Cecilia Siösteen (kd).  

Motionen med KD gällde införande av eldning av trädgårdsavfall vissa veckor under våren och hösten genom beslut av undantag. Vi vill helt enkelt ha tillbaka det som gällde förut. Alla ska kunna elda säkert i sina egna trädgårdar tycker vi.  

Thomas Timan (lok) föreslog att kommunen skulle upprätta en fond för framtida miljöinvesteringar i sin motion. Detta med anledning av att ägaren till Ulvaskogen ansökt hos Länsstyrelsen om att få avverka den. Kommunen passar, då skogen har en privat ägare. Samtidigt anger kommunens strategi för markförvärv att det är angeläget att områden med den här typen av höga naturvärden ska kunna sparas för framtiden. Motionen vill ge kommunen muskler att kunna göra det.    

Jag, Marie Ericsson Drotte (lok), ställde en fråga (interpellation) om kommunen kommer att göra aktuella risk- och konsekvensanalyser för de båda alternativa reservvattentäkterna i Gorsinge och Oknö. Detta då vi anser att reservvattentäkten är olämplig i Gorsinge-området då det planeras för industriell verksamhet där och att det även finns viktig jordbruksmark och ett avloppsreningsverk i området. 

Månadens aktivism

Endast ett e-förslag kom in till detta mötet. Det var ett förslag från mariefredsbon Wim Grooten. Han ville att kommunen skulle göra Ulvaskogen till ett naturreservat. Han hade fått hela 95 personer att skriva under.  

Det finns ett stort engagemang för bevarandet av Ulvaskogen hos invånarna i kommunen. Så stort att aktionsgrupper fanns på plats i salen. Bland annat ungdomar engagerade sig i frågan och en aktivist hade dessutom klätt ut sig till Astrid Lindgrens figur Pippi. Det kunde man inte låta bli att uppmärksamma.  

Månadens skattesänkning

Det ärende som alla väntade på och hade förberett sig inför var ärende 20, ”Flerårsplan 2025-2027 Strängnäs kommunkoncern”.  

I flerårsplanen framgår hur de olika partierna vill lägga sin budget och hur de vill prioritera.  

KSO, Jacob Högfeldt (m), menade i sitt tal att kommunsverige är i förändring och att vi ser en minskande befolkning framöver som kan göra det ansträngt för kommuner, som ändå ska leverera service. (Det vanliga brukar vara att en växande befolkning gör det ansträngt för kommunen). Men just för Strängnäs kommun hade han en stark framtidstro och framtidshopp som speglade sig i majoritetens flerårsplan.  

I år går Lokalpartiet fram med gemensam flerårsplan med Kristdemokraterna i Strängnäs.  

Det mest uppseendeväckande var kanske att vi i KD och LOK föreslog en årlig sänkning av kommunalskatten med 50 öre per år, under de kommande tre åren. Samtidigt vill vi också satsa extra på Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden.  

Hur kan vi då minska skatten och samtidigt ge BUN, SN och KN mer resurser?  

Strängnäs förvaltning har en för stor kostym i jämförelse med andra liknande kommuner, därför vill vi minska budgeten med 1 % i: Kommunstyrelsen, Teknik- och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Läs hela vår gemensamma LOK och KD:s Flerårsplan här.  

Det var inga större överraskningar från de olika partierna. Det går att läsa alla partiers flerårsplaner under ärende 20 här.  

Månadens översikt

Kommunens översiktliga planering fram till 2040 ”ÖP 2040”, skulle beslutas. Den gick igenom, utan större debatt.  

Månadens återkommande

Ärendet om ”Markanvisningsavtal för värmeverket, del av Strängnäs 3:1 – Södra Storängen” var uppe igen efter återremiss i maj 2024.  

Majoriteten röstade igenom förslaget och godkände markanvisningsavtalet, mot många oppositionspartiers vilja.  

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen förväntas bli en nettointäkt på 9,8 miljoner kronor.  

Här kommer ett utdrag ur svaret från KS:  

Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning tydliggörs hur Strängnäs kommun arbetar med markanvisningar i enlighet med lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, som trädde i kraft den 1 januari 2015. 

Strängnäs kommun använder sig främst av tre olika metoder för tilldelning av kommunal mark; direktanvisning, anbudsförfarande och tävlingsförfarande. Huvudsakligen ska markanvisningar ske i konkurrens, när inga särskilda skäl föreligger för direktanvisning. Vid direktanvisning tilldelas marken en byggherre utan konkurrens, på marknadsmässiga villkor. Det ska finnas särskilda skäl för att anvisa marken till en specifik byggherre. Solör bedriver en verksamhet som är av stort allmänintresse och deras verksamhet ligger även intill kommunens fastighet. Med anledning av detta anser förvaltningen att det finns skäl för direktanvisning av markområdet. Vid en direktanvisning ska ersättningen vara marknadsmässig varför en värdering av markområdet genomförts. Förvaltningen gör utifrån värderingen bedömningen att den föreslagna köpeskillingen är marknadsmässig.” 

Månadens slutkläm

Jag vill rikta ett speciellt stort tack till alla som följer och läser de här Snabbrapporterna från KF. Du är en viktig del i vår demokrati. Desto mer kunskap, desto bättre har du möjlighet att påverka dina politiker.  

Tveka inte att kontakta mig med frågor, funderingar, kritik eller hejarop. Men framförallt sprid gärna detta så fler invånare kan bli ännu mer informerade om lokalpolitiken i vår fina kommun. Du vet väl att du numera kan prenumerera på vår Snabbrapport från KF. Länk här.

Och slutligen, önskar vi från Lokalpartiet dig en riktigt härlig sommar! 

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Lokalpartiet (fd Strängnäspartiet)

För mer info: läs alla KF-ärenden här